леУниверситетски театър на Нов български университет представя: Продукция на „Драма Лийг”, Ню Йорк, Фондация „Арт Офис”, София, „Peculiar Works Project”, Ню Йорк и АСТ „Асоциация за свободен театър“, София. Проектът е част от Програмата за Българо-американски артистичен обмен, финансирана от Фондация „Америка за България“.

Уъркшоп “Представи за Америак“: 20 – 25 март 2015 г.

ДВЕ ПУБЛИЧНИ ПРЕДСТАВЯНИЯ: 25 март от 15:00 и 17:00 ч. в НБУ

1

 

Идея: Гейбриъл Шанкс, Калина Вагенщайн и доц. Възкресия Вихърова

Режисьори и ръководители на уъркшопа: Катрин Портър и Бари Роуел – артистични директори на „Peculiar Works Project” и Гейбриъл Шанкс,Драма Лийг”, Ню Йорк.

Режисьори на пролога и интермедиите: Десисилава Бошнакова и Станислава Кирилова.

Координатор проект: Катрин Хрусанова

  •  „Какво се случи” от Гертруд Щайн, режисьор Веселин Димов; участват: Ина Добрева, Ирина Андреева, Мануела Йонова
  • „Разходка в парка” от Чарлс Л. Мий, режисьор Марий Росен; участват: Елена Димитрова, Милко Йовчев и Марий Росен. „Антигона” от Мак Уелман, режисьор Явор Костов; участват: Стела Кръстева, Маргарита Петрова, Невена Денчева
  • „Meta Reverse” из „Тетрадки” от Ричард Форман, режисьор Ида Даниел; участват: Мирослава Захова, Петър Мелтев, Тодор Стоянов и Александър Даниел
  • „Електра Фуга” от Рут Марграф, режисьор Василена Радева; участват: Нейтън Купър, Георги Георгиев, Невена Калудова

 „Представи за Америка” ви кани да навлезете в един от най-значимите, вдъхновяващи и важни периоди от световната драматургия – този на американския авангард. Пет кратки откъса от едни от най-експерименталните пиеси са поставени от пет млади български режисьори и петнадесет актьори. Артистите използват своите „представи” за Америка, за да създадат този специален пърформанс. Откъсите са обединени помежду си като театрална разходка в Нов български университет. Разходката е създадена специално за Нов български университет в ателие, водено от Катрин Портър и Бари Роуел – артистични директори на „Peculiar Works Project”, Ню Йорк и техния дългогодишен партньор Гейбриъл Шанкс от „Драма Лийг”, Ню Йорк.

Събитието във Фейсбук: ТУК

 –

IMAGINING AMERICA: A PROMENADE THROUGH THE AMERICAN AVANT-GARDE

University theater of New Bulgarian University presents: A production by The Drama League of New York, Art Office Foundation, Peculiar Works Project (New York) and ACT Association of independent theater (Sofia), financed by America for Bulgaria Foundation.

Workshop dates: 20 – 25 March 2015

PUBLIC PRESENTATIONS:  25 March from 15:00 and 17:00 pm in New Bulgarian University

4

Idea: Gabriel Shanks, Kalina Wagenstein и assoc. prof. Vazkresia Viharova

Workshop directors and leaders: Catherine Porter and Barry Rowell, Artistic Directors, Peculiar Works Project; Gabriel Shanks, Executive Director, The Drama League of New York

Prologue and intermedia directors: Desislava Boshnakova and Stanislava Kirilova.

Project coordinator: Katrin Hrusanova

  •  “What Happened” by Gertrude Stein, director: Veselin Dimov; Cast: Ina Dobreva, Irina Andreeva, Manuela Yonova
  • “A Walk in the Park” by Charles L. Mee, director Mariy Rosen; Cast: Elena Dimitrova, Milko Yovchev and Mariy Rosen.
  • “Antigone” by Mac Wellman, director Yavor Kostov; Cast: Stela Krasteva, Margarita Petrova, Nevena Dencheva
  • „Meta Reverse” from “Notebooks” by Richard Foreman, director Ida Daniel; Cast: Miroslava Zahova, Petar Meltev, Todor Stoyanov and Alexander Daniel
  • THE ELEKTRA FUGUES by Ruth Margraff, director Vasilena Radeva; Cast: Nathan Cooper, Georgi Georgiev, Nevena Kaludova

“Imagining America” invites you to dive into one of the most significant, inspiring and important periods in the world dramaturgy -The American Avant-garde. Five short excerpts from some of the most experimental plays, directed by five young Bulgarian directors and fifteen actors. The artists use their own vision for America in order to create this special performance. The excerpts are united together in the form of a theater promenade, taking place at New Bulgarian University. The promenade has been exclusively created for New Bulgarian University at a workshop, led by Catherine Porter and Barry Rowell – Artistic Directors, Peculiar Works Project and their long-term collaborator Gabriel Shanks, from The Drama League of New York

 FaceBook event: HERE

Реклами

ACT Фестивал за свободен театър „Пето измерение”, който ще се проведе между 19 и 22 ноември 2015 г., търси своите добротворци! Интересувате се от театър, танц, пърформънс? Любопитно ви е какво се случва зад кулисите на свободната сцена? Искате да се запознаете с хората, които провокират традиционното разбиране за изпълнителските изкуства и още повече – да видите как един такъв спектакъл оживява от репетицията до представянето пред публика? Имате интерес към организирането на културни събития и искате да натрупате опит в тяхното провеждане?
Можете да бъдете част от всичко това, ако сте склонни да ни помогнете с няколко часа от свободното си време, малко усилия и най-важното – доста, доста споделени усмивки!

Имаме нужда да ни ударите по едно рамо за:

– подкрепа за артистичните екипи в подготовка на вечерните представления;
– посрещане и въвеждане на зрителите в пространствата – артистични локации;
– посрещане и съдействие на чуждестранните гости по време на престоя им в София;
– разпространение на печатната програма на инициативата;
– помощ в подготовката на пространствата;
– други организационни задачи, част от организацията на ACT Фестивал.

фотография: Боряна Пандова
от „BALKAN DANCE REALITY SHOW“
фотография: Боряна Пандова

А ето как ще ви върнем жеста:

– ще имате възможността да запознаете с артисти и културни професионалисти, както от България, така и от цял свят;
– ще натрупате практически опит в организирането на фестивал;
– ще получите достъп до спектакли от дневната и вечерната програма на фестивала (при налични свободни места);
– ще създадете контакти с хората от фестивала и независимата сцена в България;
– ще участвате в създаването и представянето на театрално представление;

Ако имате свободно време в периода от 2 ноември до 23 ноември и искате да сте част от нещо вълнуващо и ценно, пишете ни на имейл ( act@actassociation.eu) не по-късно от 30 октомври 2015г. или попълнете формата по-долу.

За контакт и повече информация: Християн Йовчев 0889 430 660

Тазгодишната селекция несъмнено бе истински труден процес, поради множеството изключително интересни предложения, които ни бяхте изпратили, тройно надхвърлящи по бройка местата за участие. Комисията – в състав Мира Тодорова, Владя Михайлова и Георги Тенев – избраха следните спектакли за участие в петото издание на „ACT Фестивал за свободен театър” 2015:

„Balkan Dance” – Брейн Стор Проджект

„Филоктет” – СТТ Осем и половина

„Математика на сърцето” – Сдружение за съвременно алтернативно изкуство и култура „По действителен случай”

„Установено при огледа” – VOX POPULI

„Дзен игра” – Derida Dance

„Да купиш история” – Институт на Боклуците

TheTimeStopper – Стефани Ханджийска

„Пепеляшки ООД” – Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура – „36 маймуни”

„Срещи с времето” – Сдружение „Нейно Величество Тенджерата под налягане” – допълнително, девето, представление за дневната програма.

 ACT2013-600x315

Благодарим на всички за участието и проявения интерес!

С пожелания за успех,

Екипът на ACT

“Петото измерение” е измерението на свободата, сътворението, мистиката.
В него времето се движи и назад, и напред, и по вертикала,
може да прескача и замръзва, както в живите изкуства.
Минало и бъдеще могат да се разменят и сливат.
В петото измерение „знаем“ какво ще се случи, защото бъдещето е в съзнателна реконструкция.
Петото измерение е територия на невъобразимото и
сцена на чудесното.

С тазгодишното издание празнуваме нещата, които създадохме всички заедно досега и нещата, които още не сме създали. В „Пето измерение” ще срещнем реализираното с намерението, с онова, което искаме да направим. АСТ Фестивал е пресечната точка.

Фотография: Михаил Новаков
Основната локация ще бъде новата зала ДНК в НДК (бившия BLENDER клуб, подлеза на НДК).

Петото издание ще бъде продължение на Есенната среща на IETM в София 2014 г., като запази и развие своята мисия: да представя и обединява сводната изпълнителска сцена в страната.
През 2015–та година АСТ фестивал ще бъде в по-концентриран и фокусиран формат, като представи 8 представления, които да бъдат представителни за съвременния театър, танц и пърформанс.

Паралелната програма ще предложи отново формата Open space с чуждестранни гости и лектори.

Вечерната програма ще предложи място за срещи и танци, като озвучи ноемврийските вечери.

Нашето мото:
Ние искаме, защото можем,
правим, защото трябва,
сътворяваме, защото има какво още да се направи.

Обявяваме: Пето измерение на Свободния театър и танц!

От 5 септември – всеки уикенд от 14:30 ч. през месеците септември и октомври в новото пространство на фондация Етюд /пл. Журналист, ул.“Цанко Церковски“ 34/

Фондацията Етюд отпуска една стипендия (безпатен курс за един човек за един месец) за колеги!

Повече информация: тук!